วิชาภาษาไทย
การเรียนวิชาภาษาไทยได้ความคิดใหม่ๆคือการเขียน การพูด และการอ่านที่ถูกต้องและสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดเราเป็นครูที่สอนนักเรียนดังนั้นเราควรจะต้องเป็นแบบอย่างในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
วิชาภาษาอังกฤษ
ได้คิดถึงความทรงจำในสมัยที่เป็นนักเรียน การใช้ไวยกรณ์อย่างถูกต้องการใช้กริยา3ช่องที่ถูกต้องมีประโยชน์มากๆเพราะเวลาที่เราได้สอนนักเรียนเราก็จะใช้สอนได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน

วิชาเทคโนโลยีสำหรับครู
ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่คำว่าโลกาภิวัตน์และสิ่งนี้จะนำไปสู่ความเป็นครูที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการสอนและการเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเรียน

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551